Olvasd el
Adatkezelési
tájékoztatónkat

Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Név: Wehovszkyné Tóth Tímea egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám 20392526
KSH szám 60335580620123117
Nyilvántartásba történő felvétel napja 2010.02.01.
Székhely és levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 101. 3/11.
Adószám: 60335580-1-37
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank
Számlaszám: 10404601-84565250-50501006
E-mail: info@wydesign.hu
Telefonszám: +36 30/4251899

Az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezései Wehovszkyné Tóth Tímea e.v. mint Adatkezelő által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás törvényi megfelelésének biztosítását szolgálják. A Szabályzat célja meghatározni mindazon belső rendelkezéseket, amelyek biztosítják a vállalkozó által vezetett nyilvántartások működésének törvényi megfelelőségét, valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, és az egyéb adatbiztonsági jogszabályi követelményeknek az érvényesülését, és megakadályozzák a jogsértést.

Jogszabályok:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR),
évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.).
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

Az adatkezelő jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására úgy, hogy erről előzetesen tájékoztatja a felhasználókat az általuk megadott email címre történő értesítéssel.

FOGALMAK:
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A honlapon történő böngészéssel kapcsolatos adatkezelés:
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül az Ön számítógépén.

A cookie-k alkalmazásának jogalapja az Ön hozzájárulása.
Ha Ön nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön a weboldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljes körűen működni.
Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását, a hozzájárulás visszavonását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
Kötelező jellegű cookie-k, vagyis a weboldal használatához feltétlenül szükséges cookie-k
WordPress esetén a bejelentkezéshez és az “Emlékezz rám” funkcióhoz szükséges cookiek: https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
a webshopban való vásárláshoz szükséges cookie-k: https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/
Ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.

A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk:
Emlékszik a begépelt információkra a megrendelések oldalain, amikor a felhasználó különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt;
Emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután kijelentkezik a weboldalról;
Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra;
Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, miután néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén
Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális szerverekhez.
Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így, ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó.

Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat.

Használatot elősegítő / kényelmi cookie-k:
Ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve, hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.
Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben részesített beállítások és színek;
Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra.
Ön a honlapunk használatával elfogadja a funkcionális cookie-k használatát. Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

A hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés:
A jelen adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő a hírlevelére feliratkozó felhasználó számára hírlevelet küldjön, amelyben az aktuális híreket, hirdetéseket, reklámokat stb. közöl.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdéséének a) pontja, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Ezen személyes adatok megadása önkéntes. A felsorolt személyes adatok megadása hiányában nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés:
A jelen adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő a jogszabályoknak megfelelő számlát állíthasson ki és teljesíthesse a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettségét. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 169.§ (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdéséének a) pontjával, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének c) pontja és az Infotv. 6.§ (5) bekezdés a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, az Sztv-ben megfogalmazott, fent idézett jogi kötelezettség teljesítése.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

A személyes adatok megadásának hiányában nem lehetséges a megrendelésre vonatkozó szerződés megkötése, illetve a megrendelés teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169.§ (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Amennyiben a számlában foglalt adatok kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6.§ (5) bekezdés a) pontja és a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait a számla kiállításától számított 8 évig megőrizni.
A banki fizetéshez kapcsolódóan az Adatkezelő személyes adatokat nem kezel, a vásárlót közvetlenül átirányítja a pénzforgalmi szolgáltató weboldalára.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés:
A jelen adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő a megrendelt árut az Ön igényeihez alkalmazkodva szerződéses partnere közreműködésével kiszállíthassa az Ön számára, ennek érdekében Önnel a kapcsolatot felvehesse.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének a) pontjával, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
A felsorolt személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a megrendelésre vonatkozó szerződés teljesítése, az áru hatékony kiszállítása az Ön részére.
Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

A regisztrációval együtt járó adatkezelés:
A jelen adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő a regisztráció során megadott adatok tárolásával kényelmesebb szolgáltatást tudjon Önnek biztosítani (pl. az adatait újabb vásárláskor nem kell ismételten megadni).
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdéséének a) pontjával, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, a megvásárolt termék jellemzői, a vásárlás időpontja. Az adatok megadása önkéntes, elmaradásuk nem akadályozza újabb rendelés leadását.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés:
A nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, ennek részeként a lebonyolításhoz szükséges adattárolás és számítógépes sorsolás, a nyertes személyének azonosítása valamint a nyeremény átadása vagy kézbesítése illetve az ezt szolgáló kapcsolatfelvétel.

Az adatok kezelése a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének a) pontjával, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontjával összhangban a nyereményjátékban résztvevő érintett önkéntes hozzájárulásán alapul azzal, hogy a kezelt adatok megadás a nyereményjátékban történő részvétel feltétele. Amennyiben a nyereményjáték kapcsán az adatkezelőt további jogszabályi kötelezettségek terhelik (például adókötelezettség, adatszolgáltatási kötelezettség, stb.), az Adatkezelő jogosult ezen kötelezettségei teljesítéséhez szükséges nyereményjáték során megadott adatokat a kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartam megőrizni, feldolgozni, más adatfeldolgozó (pl. adóhatóság, KSH, stb.) részére továbbítani.
A kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma.
Az adatkezelés időtartama: a nyereményjáték lebonyolításáig illetve a kapcsolód jogszabályi kötelezettségek teljesítéséig.
Az érintett hozzájárulása kiterjed a nyereményjáték lebonyolításához szükséges adattovábbításokra is. Az Adatkezelő a nyereményjátékban résztvevő érintett adatait a honlapon közzétette „Játékszabályzat” megnevezésű dokumentumban megjelölt adatfeldolgozók részére továbbítja.

További adatkezelések:
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről.
A hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15.§ (2)-(3) bekezdéseivel összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatbiztonsági intézkedések:
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kezelt adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok:
A hozzájárulás visszavonásához való jog
Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog)
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
a GDPR 22. Cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt. legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a fentiekben felsorolt információkról.
Az Ön, mint érintett kérésére az Ön – Adatkezelő által kezelt – személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön, mint érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azokat Ön másként kéri.

Az adatok helyesbítéséhez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 15 napon belül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Az adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adat nem törölhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:
– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
– a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében (így például a számlázási adatok megőrzése céljából), illetve közérdekből;
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a fentiekben hivatkozott valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön, mint érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
– az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
– az adatkezelés automatizált módon történik.
Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben:
1) Ha az adatkezelés jogalapja kizárólag az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, kivéve a kötelező adatkezelés esetét. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön, mint érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ön hozzájárulása nélkül. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
3) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő az Ön helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ezen jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az Ön, mint érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
A fenti a) és c) pontokban említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Ön, mint érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:
Amennyiben Ön személyes adatainak jogszabálysértő kezelését észleli, vagy amennyiben az Adatkezelő nem teljesítette határidőben valamely kérelmét, panaszával az alábbi hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834
Telefon: +36-1-3911400
Telefax: +36-1-3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak jogellenes kezelése következtében megsértették a jogait, az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      Contact Us

      We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.