ÁLTALÁNOS
SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK

Jelen Általános szerződési feltételek tartalmazza a wydesign.hu weboldalon elérhető fizetős honlap szerkesztői, webfejlesztői, design készítői, programozói szolgáltatás igénybe vételére szolgáló felhasználó általi használatára vonatkozó feltételeket.

A felhasználó elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

A felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően átolvasta, megértette, így annak rendelkezéseit elfogadja, azt magára nézve kötelezően érvényűnek tekinti.

 1. A szolgáltató adatai

Név: Wehovszkyné Tóth Tímea egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám: 20392526
KSH szám: 60335580620123117
Nyilvántartásba történő felvétel napja: 2010.02.01.
Székhely és levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 101. 3/11.
Adószám: 60335580-1-37
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank
Számlaszám: 10404601-84565250-50501006
E-mail: info@wydesign.hu
Telefonszám: +36 30/4251899

2. Általános rendelkezések

A szolgáltató szolgáltatását kizárólag jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek alapján nyújtja.

3. A Szolgáltatás megrendelésének mente, feltételei

 • Regisztráció

A weboldal tartalma elérhető minden felhasználó számára.

Egyes szolgáltatások megrendeléséhez a szolgáltató űrlapokon kérheti be a felhasználó elérhetőségi és számlázási adatait.

A szolgáltató szolgáltatásának teljesítése érdekében az alábbi személyes adatokat rögzíti a felhasználóról:

 • Név
 • Email cím
 • Felhasználói weboldal címe

A felhasználó  bizonyos szolgáltatások megrendelésekor további, a számlázáshoz szükséges adatokat is köteles megadni a szolgáltató részére.

 • Felhasználói adatok törlése

A felhasználó jogosult bármikor leiratkozni az adatait tartalmazó listáról, amennyiben előzőleg saját beleegyezésére adta meg adatait és iratkozott fel. A szolgáltatónak tilos önhatalmúlag listára tenni a felhasználó bármely adatát, csak és kizárólag a felhasználó beleegyezésével, vagy feliratkozásával.

A leiratkozás módja: e-mailben, vagy bármelyik kapott e-mail végén elhelyezett „leiratkozás” linkre kattintással történhet.

A felhasználó adatai a leiratkozást követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből.

A szerződés teljesítése során a szolgáltatónak nem feladata a felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben – a mindenkori vonatkozó jogszabályi keretek között – a felhasználótól további adatokat kérjen.

 • Megrendelés

Az interneten keresztül történő megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (11.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

A szerződés határozott időtartamra jön létre.

Amennyiben a felhasználó (megrendelő) az előleg fizetése után 1 hónappal kíván a szolgáltatás igénybevételével felhagyni, valamint érdemben több munkafolyamat lezajlott és elkészült, a szolgáltató nem köteles a hátralévő előfizetési időszakra kiszámított arányos díj visszafizetésére.

 • Fizetés

Ha a felhasználó megrendel bármely szolgáltatást, annak díját köteles átutalásos, vagy készpénzes fizetéssel megfizetni a szolgáltató részére. A szolgáltató számlát állít ki a felhasználó részére, melyet a felhasználó által megadott címre küld el, vagy személyesen ad át.

 • Fizetési mód

Készpénzzel: A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése személyesen.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt szolgáltatás árát a szolgáltatás nyújtását megelőzően köteles megfizetni a szolgáltató részére az 1. pontban megjelölt bankszámlára átutalással.

A szolgáltató a megrendelt szolgáltatás vételárát számláján történő jóváírását követően nyújtja a felhasználó részére.

Bármely fizetési mód választása esetén a szolgáltatás aktiválására a szolgáltatás díjának kiegyenlítését követő 3 munkanapon belül kerül sor.

4. Felmondási jog

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (11.26.) Kormányrendelet értelmében a fogyasztónak minősülő felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási jogát.

A fogyasztót azonban nem illeti meg a felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a szolgáltató a teljesítést a felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A felhasználó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a szolgáltató részére. A felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a 14 naptári nap lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a szolgáltató részére.

A szolgáltató tehát követelheti az ésszerű költségeinek megtérítését, ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és a fogyasztó gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

A felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A felhasználó levelet ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha a felhasználó él felmondási jogával, a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a felhasználó felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a szolgáltató, kivéve, ha a felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A szolgáltató követelheti ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

Mindezen kijelentés csak és kizárólag a felmondási időn belül érvényes ( szerződéskötés utáni 14 nap), egyéb esetben a szolgáltató visszafizetésre semmiképp nem kötelezhető.

5. Szavatosság

A felhasználó a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, vagyis a rendszer használatához szükséges szoftver és egyéb anyagok letöltésétől számítva.

Ha Felhasználónak a szoftver működésével kapcsolatban bármilyen problémája van, akkor megilleti az a jog, hogy azt a szolgáltatónak kijavításra visszaadja vagy elálljon a szerződéstől.

Ha a javítás  nem vezet eredményre, a probléma továbbra is fennáll, és a felhasználó az elállási jogát gyakorolja, abban az esetben a szolgáltató köteles az eredeti állapotot visszaállítani és a felhasználónak a kifizetett díjat visszafizetni.

6. Hibabejelentés

Hibabejelentésre az info@wydesign.hu email címen van lehetősége a felhasználónak.

A bejelentett hiba tekintetében a szolgáltató 48 órán belül visszajelzést küld a felhasználó részére, és lehetőség szerint 48 órán belül meg is kezdi a hibaelhárítást.

7. Felelősség

A szolgáltató a tárhely, illetve a szoftver nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. a szolgáltató szintén nem felel a felhasználó egyedi weboldalához kapcsolódó, esetlegesen elmaradt haszonért.

A szolgáltató a felhasználó regisztrált egyedi weboldalán történő esetleges értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a felhasználó potenciális vásárlóival, azokkal kizárólag a felhasználó áll szerződéses jogviszonyban.

A felhasználó egyedi weboldalán keresztül lebonyolított kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag a felhasználó és az adott vevő, illetve a felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

A felhasználó köteles minden, a weblapoldal üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat a weboldala adminisztrációs felületén beállítani.

Amennyiben a felhasználónak jelen szerződéssel kapcsolatos valamilyen jogának, vagy kötelezettségének teljesítéséhez, illetve az egyedi weboldal működtetéséhez valamilyen közigazgatási engedély, vagy egyéb engedély, hozzájárulás szükséges, úgy ennek beszerzése – saját költségén – a felhasználó feladata. Ugyanezen szabály alkalmazandó, amennyiben a felhasználónak jelen szerződéssel kapcsolatos valamilyen jogának, vagy kötelezettségének teljesítéséhez, illetve az egyedi weboldal működtetéséhez valamilyen jogcselekmény elvégzése szükséges (pl.: közösségi adószám beszerzése, munkavállalóinak társadalombiztosítás szempontjából történő bejelentése, stb).

A felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa létrehozott egyedi weboldalán reklámtevékenységet végez, úgy köteles a mindenkor hatályos reklámjogi jogszabályok – így különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVI1I. törvény és a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény – rendelkezéseit betartani.

A fentiekre tekintettel a felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem tartalomszolgáltatás, hanem csak és kizárólag tárhely szolgáltatás, erre tekintettel a felhasználó egyedi weboldalán elhelyezett tartalmakért a szolgáltatót felelősség nem terheli, az ezzel összefüggésben keletkezett valamennyi igény tekintetében harmadik személyekkel szemben a felhasználó köteles helyt állni.

Tilos a felhasználónak tevékenysége során harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét megsérteni, az érvényes jogszabályi előírásokat megszegni, tevékenységet egyéb jogellenes módon, vagy eszközzel végezni.

Tilos a jelen szerződés szerinti tevékenység visszaélésszerű vagy jogellenes folytatása, így például tisztességtelen piaci magatartás tanúsítása, jogellenes reklám használata, engedély köteles tevékenység engedély nélküli végzése, vagy egyéb jogellenes magatartás tanúsítása.

Különösen tilos a szolgáltatóról vagy szolgáltatásáról valótlan, hamis vagy megtévesztő adatokat terjeszteni, vagy ilyen adatok közzétételében, megalkotásában közreműködni.

Az egyedi weboldalon található tartalmak és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó a szolgáltatással vagy a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 101. 3/11.
Telefonszám: +36-30/4251899
E-ma il: info@wydesign.hu

A szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet kell felvegyen, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi.

A szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

A szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a felhasználót.

9. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a szolgáltató és a felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 • Békéltetőtestület eljárásának kezdeményezése:

Tolna Megyei Békéltető Testület

Elnök: Mátyás Tibor
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. utca 23-25.
Telefon: 06-74-411 -661
Mobil: 0630-6370-047
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • Bírósági eljárás kezdeményezése

10. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatást a szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző 15 naptári nappal honlapján közzéteszi, erről a felhasználót közvetlenül is értesíti.

Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el jogosult az előfizetői szerződést 15 napos felmondási idő figyelembe vétele mellett – a szolgáltatási díjnak a felmondás napját követő előfizetői időszakra vonatkozó visszatérítési igény mellett – felmondani.

Amennyiben a Felhasználó a fenti időszakon belül felmondási jogát nem gyakorolja, a módosított rendelkezések az értesítést követő 16. napon hatályba lépnek a felhasználóval szemben.

11. Egyéb rendelkezések

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a honlapon, szolgáltatáson előzetes figyelmeztetés nélkül. A szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a honlapot más domain név alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.05.23.

 

  Join our Newsletter

  We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

   Contact Us

   We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.